close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • NUMER PESEL

 • Rejestr PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności prowadzony jest od 1979 roku. Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych:

   

  • obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego,
  • cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na podstawie art. 26 wyżej przytoczonej ustawy,
  • obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, z wyłączeniem osób wymienionych w pkt. a) i b),
  • obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu, na wniosek konsula.

  Numer PESEL jest niezbędny do wydania paszportu (jest umieszczony w paszporcie). Osoby nieposiadające numeru PESEL przed wystąpieniem o wydanie/odnowienie paszportu proszone są o złożenie odpisu polskiego aktu urodzenia (i odpowiednio aktu małżeństwa) oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa (kopia ważnego paszportu lub poświadczenie obywatelstwa).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: