close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • Paszporty i paszporty tymczasowe wydaje się obywatelom polskim na ich wniosek.

   

   

   

  Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście. W imieniu małoletniego wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców.  Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. Wniosek paszportowy, odpowiednio wniosek ze zgodą rodziców w przypadku ubiegania się o paszport dla małoletniego;

   

  2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; 

   

  3. Dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego (poświadczenie obywatelstwa, ważny dowód osobisty lub ważny paszport);

   

  4. Dokonanie wpłaty konsularnej wedle aktualnej tabeli opłat konsularnych.

   

  Osoba, która ukończyła 13 lat zobowiązana się do złożenia samodzielnego podpisu na wniosku paszportowym.

   

  Paszport biometryczny jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

   

  Paszport biometryczny wydany małoletniemu do 13 roku życia ważny jest 5 lat od daty jego wydania. Małoletni, który ukończył 12 rok życia zobowiązany jest do złożenia odcisków palców.

   

  Paszport tymczasowy ważny jest przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania.

   

  Paszport tymczasowy wydaje się:

   

  1) osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej bądź za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;

  3)  osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej bądź za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;

  4) w innym celu niż na oczekiwanie na paszport biometryczny, w uzasadnionych sytuacjach.

   

   

  Nie pobiera się opłaty paszportowej:

   

  - od osób, które w dniu złożenia podania - kwestionariusza paszportowego mają ukończone 70 lat;

  - w przypadku wyjazdu za granicę w celu długotrwałego leczenia lub konieczności poddania się operacji;

  - przebywających w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych;

  - korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

  - przy wymianie paszportu z powodu wady technicznej;

  - od żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

   

  Czas oczekiwania na paszport biometryczny wynosi ok. 5 tygodni.

   

  Dokument paszportowy zgłoszony urzędowi paszportowemu jako utracony traci ważność z dniem przedmiotowego zawiadomienia. Takim dokumentem, w przypadku odnalezienia go, nie można się więcej posługiwać. Działaniem wskazanym jest zgłoszenie utraty/kradzieży dokumentu paszportowego odpowiednim władzom lokalnym. W przypadku utraty w kraju, gdzie nie ma siedziby Konsul RP, obywatel polski ma możliwość uzyskania tymczasowego dokumentu podróży (Emergency Travel Document) od przedstawicielstwa dyplomatycznego innego kraju członkowskiego UE. 

   

  Rejestr PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności prowadzony jest od 1979 roku. Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych:

   

  • obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego,
  • cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na podstawie art. 26 wyżej przytoczonej ustawy,
  • obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, z wyłączeniem osób wymienionych w pkt. a) i b),
  • obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu, na wniosek konsula.

  Numer PESEL jest niezbędny do wydania paszportu (jest umieszczony w paszporcie). Osoby nieposiadające numeru PESEL przed wystąpieniem o wydanie/odnowienie paszportu proszone są o złożenie odpisu polskiego aktu urodzenia (i odpowiednio aktu małżeństwa) oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa (kopia ważnego paszportu lub poświadczenie obywatelstwa).

   

  Link do pobrania wniosku paszportowego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: