close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I STANU CYWILNEGO

 • 1. TRANSKRYPCJA (REJESTRACJA) ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO

   

  W celu umiejscowienia zagranicznego aktu urodzenia, należy przedłożyć:

  Transkrypcja aktu urodzenia polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru. Po dokonanej transkrypcji kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny polskiego aktu urodzenia, który zawiera adnotację o dokonanej transkrypcji. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego dokumentu stanu cywilnego jest obowiązkowa, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego wnioskuje o dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

   

  Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia można złożyć osobiście lub poprzez pełnomocnika do kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce lub skorzystać z pośrednictwa konsula. Transkrypcja aktu urodzenia jest dokonywana najczęściej w związku z urodzeniem się dziecka poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w celu umożliwienia wydania mu dokumentu paszportowego albo w związku z prowadzonym postępowaniem o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.

   

  1. Wnioski o transkrypcję aktu urodzenia: wniosek01, wniosek02. Należy wypełnić wnioski w dwóch kopiach i podpisać podczas spotkania konsularnego. UWAGA! Wnioski powinny być wypełnione zgodnie z danymi, które zawiera dany akt urodzenia. Ewentualne błędy w datach, miejscach bądź imionach i nazwiskach w oryginalnym dokumencie powinny zostać sprostowane przed rozpoczęciem procedury.
  2. Aktu urodzenia wydany przez Rejestr Stanu Cywilnego kraju urodzenia zalegalizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju. Dokumenty wenezuelskie przeznaczone do obrotu w Polsce powinny posiadać apostille. Należy przedłożyć oryginalny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem na język polski + jedną kopię. Oryginał wysyłamy do Polski i nie jest on zwracany.
  3. Jeśli w wenezuelskim akcie urodzenia matka wystęuje pod nazwiskiem po mężu, należy przedstawić inny akt stanu cywilnego, na podstawie którego można stwierdzić, jakie jest nazwisko panieńskie matki (np. akt małżeństwa rodziców). W tym przypadku należy przedstawić akt wraz z apostille oraz tłumaczeniem na językpolski + dwie kopie. Oryginał do wglądu.  

   

  W celu umiejscowienia zagranicznego aktu małżeństwa, należy przedłożyć:

  Transkrypcja aktu małżeństwa polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru. Po dokonanej transkrypcji kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa, który zawiera adnotację o dokonanej transkrypcji. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego dokumentu stanu cywilnego jest obowiązkowa, jeżeli obywatel polski którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze (np. akt urodzenia, akt wcześniejszego małżeństwa) sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wnioskuje o dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

   

  Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa można złożyć osobiście lub poprzez pełnomocnika do kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce lub skorzystać z pośrednictwa konsula. Transkrypcja aktu małżeństwa jest dokonywana w związku z zawarciem małżeństwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu umożliwienia wydania paszportu na nowe nazwisko albo w związku z pozytywnie zakończonym postępowaniem o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.

   

  Jeżeli w zagranicznym akcie małżeństwa nie znajduje się informacja na temat nazwiska noszonego przez małżonków po zawarciu małżeństwa oraz na temat nazwisk noszonych przez dzieci zrodzone z tego związku małżeńskiego, to stosowne oświadczenia można zawrzeć we wniosku o transkrypcję. Jeżeli wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa został złożony do konsula, oświadczenia te małżonkowie mogą także złożyć do protokołu przed konsulem przy składaniu wniosku o transkrypcję.

  1. Wnioski o transkrypcję aktu urodzenia: wniosek01, wniosek02. Należy wypełnić wnioski w dwóch kopiach i podpisać podczas spotkania konsularnego. UWAGA! Na spotkaniu konsularnym powinni stawić się oboje małżonkowie w celu podpisania wniosków. Wnioski powinny być wypełnione zgodnie z danymi, które zawiera dany akt urodzenia. Ewentualne błędy w datach, miejscach bądź imionach i nazwiskach w oryginalnym dokumencie powinny zostać sprostowane przed rozpoczęciem procedury
  2. Akt małżeństwa wydany przez Rejestr Stanu Cywilnego kraju urodzenia zalegalizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju. Dokumenty wenezuelskie przeznaczone do obrotu w Polsce powinny posiadać apostille. Należy przedłożyć oryginalny akt małżeństwa wraz z tłumaczeniem na język polski + jedną kopię. Oryginał wysyłamy do Polski i nie jest on zwracany.

   

  W celu umiejscowienia zagranicznego aktu urodzenia niepełnoletniego dziecka (poniżej 18 roku życia), należy przedłożyć:

   

   

  1. Wnioski o transkrypcję aktu urodzenia niepełnoletniego dziecka: wniosek01, wniosek02. Należy wypełnić wnioski w dwóch kopiach i podpisać podczas spotkania konsularnego. UWAGA! Na spotkaniu konsularnym powinni stawić się oboje rodzice w celu podpisania wniosków. Wnioski powinny być wypełnione zgodnie z danymi, które zawiera dany akt urodzenia. Ewentualne błędy w datach, miejscach bądź imionach i nazwiskach w oryginalnym dokumencie powinny zostać sprostowane przed rozpoczęciem procedury
  1. Aktu urodzenia wydany przez Rejestr Stanu Cywilnego kraju urodzenia zalegalizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju. Dokumenty wenezuelskie przeznaczone do obrotu w Polsce powinny posiadać apostille. Należy przedłożyć oryginalny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem na język polski + jedną kopię. Oryginał wysyłamy do Polski i nie jest on zwracany.
  1. Jeśli w wenezuelskim akcie urodzenia matka wystęuje pod nazwiskiem po mężu, należy przedstawić inny akt stanu cywilnego, na podstawie którego można stwierdzić, jakie jest nazwisko panieńskie matki (np. akt małżeństwa rodziców). W tym przypadku należy przedstawić akt wraz z apostille oraz tłumaczeniem na językpolski + dwie kopie. Oryginał do wglądu.  

   

  Tłumaczenia aktów stanu cywilnego na język polski z języków angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego lub portugalskiego nie muszą być sporządzonego przez tłumaczy przysięgłych. Lista tłumaczy z języka hiszpańskiego znajduje się w dziale Tłumacze.

   

  Tłumaczenia aktów  stanu cywilnego na język polski z innych niż ww. języków, powinny być sporządzone przez polskich tłumaczy przysięgłych z listy Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/pl/lista-tlumaczy-przysieglych/index.html.

   

  Prosimy o zapoznanie się z działem Opłaty Konsularne.

   

   

   

  2. UZYSKANIE/ WYDOBYCIE ODPISÓW AKT STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM Z URZĘDU STANU CYWILNEGO W POLSCE

   

   

  W obowiązującym stanie prawnym konsulowie nie posiadają uprawnień do wydobywania odpisów akt stanu cywilnego (ani zaświadczeń o stanie cywilnym) z urzędów stanu cywilnego w Polsce.

   

  A. WYDOBYCIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO PRZEZ KREWNYCH W POLSCE

  Odpisy mogą natomiast wydobyć krewni samego zainteresowanego przebywającego poza granicami kraju oraz osoby sprawujące nad nim pieczę tj.:

  1. małżonek;
  2. wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie etc.);
  3. zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki, etc.);
  4. rodzeństwo;
  5. przedstawiciel ustawowy;
  6. opiekun.

   

  Obecnie, w związku z utworzeniem ogólnokrajowego i prowadzonego w systemie informatycznym rejestru stanu cywilnego (który zastąpił dawne księgi stanu cywilnego), okoliczność, że krewni zamieszkują poza miejscem urodzenia osoby, której dotyczy akt albo poza miejscem, w którym zawarła ona związek małżeński nie stanowi przeszkody w sprawnym i szybkim wydobyciu odpisu. Odpis może zostać wydobyty w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce pod warunkiem, że został wpisany do Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” (wszystkie akta sporządzone od 1 marca 2015 roku znajdują się w tym systemie, a akta sporządzone przed tą datą są do niego sukcesywnie przepisywane). W przypadku akt sporządzonych przed 1 marca 2015 roku sugerujemy, w celu usprawnienia postępowania, skontaktowanie się ze swoim urzędem stanu cywilnego i skierowanie wniosku o wpisanie aktu do Systemu „Źródło”. Po uzyskaniu numeru aktu w Systemie „Źródło” członkowie rodziny będą go mogli wydobyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

   

  Dane umożliwiające odszukanie aktu stanu cywilnego to:

  • dane osoby, której akt dotyczy;
  • data i miejsce zdarzenia;
  • imiona, nazwiska rodziców;
  • w przypadku rejestracji wyznaniowej (do końca 1945 roku) wyznanie osoby oraz nazwę parafii, w której miał miejsce chrzest osoby, ślub lub zgon.

   

  Krewnym osoby zainteresowanej nie przysługuje prawo do wydobycia zaświadczenia o stanie cywilnym. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.

   

  B. WYDOBYCIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO PRZEZ SAMEGO ZAINTERESOWANEGO, PRZEBYWAJĄCEGO ZA GRANICĄ

  W przypadku braku krewnych w Polsce, którzy mogliby pomóc w wydobyciu odpisu aktu stanu cywilnego sam zainteresowany może:

  1. Skontaktować się z właściwym urzędem stanu cywilnego w Polsce i ustalić możliwość złożenia wniosku drogą korespondencyjną i przesłania odpisu bezpośrednio na adres zamieszkania w Wenezueli. Wiąże się to z obowiązkiem uprzedniego uiszczenia opłaty skarbowej na konto właściwego USC .
  2. Wydobyć odpis aktu stanu cywilnego przez platformę ePUAP w formie elektronicznej (uwaga, odpisy w formie elektronicznej mogą nie być honorowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej).
  3. Skontaktować się z właściwym urzędem stanu cywilnego w Polsce, złożyć drogą korespondencyjną wniosek o wydanie odpisu i dokonanie doręczenia przez konsula. Akt stanu cywilnego zostanie następnie, na wniosek osoby zainteresowanej, przesłany przez urząd stanu cywilnego do konsula, który doręcza ten akt wnioskodawcy. W tym przypadku konieczne jest wniesienie opłaty konsularnej zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: