close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 • Obywatelstwo polskie nabywa się:

  • z mocy prawa;
  • przez nadanie obywatelstwa polskiego;
  • przez uznanie za obywatela polskiego;
  • przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.

   

  Osoby nieposiadające dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego mogą zwrócić się o ustalenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty.

   

  Obywatel polski traci obywatelstwo polskie wyłącznie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

   

  Więcej informacji o sposobach nabycia obywatelstwa polskiego oraz procedurze zrzeczenia się obywatelstwa polskiego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

   

  NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

   

  Obywatelstwo polskie nadaje cudzoziemcowi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Obywatelstwo polskie można nadać cudzoziemcowi na jego wniosek, a małoletniemu na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

   

  Nadanie obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy: drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, drugie z rodziców złożyło oświadczenie przed konsulem o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego.

   

  Dzieci pomiędzy 16 a 18 rokiem życia muszą złożyć dodatkowe oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie im obywatelstwa polskiego.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego;
  2. zdjęcia formatu paszportowego osób objętych wnioskiem.

   Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające: 1) dane cudzoziemca ubiegającego się o nadanie obywatelstwa; 2) informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca, jego osiągnieciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej (jeżeli dotyczy); 3) dane małżonka cudzoziemca (jeżeli dotyczy) oraz 4) informacje dotyczące małoletniego objętego wnioskiem (jeżeli dotyczy).

    

   Do wniosku należy dołączyć również posiadane dokumenty potwierdzające: 1) informacje o rodzicach i dalszych wstępnych, jeśli byli obywatelami polskimi (jeżeli dotyczy) oraz 2) posiadanie przez wnioskodawcę obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utratę oraz datę nabycia obywatelstwa innego państwa (jeżeli dotyczy).

    

   Dokumentami potwierdzającymi dane i informacje zawarte we wniosku, mogą być w szczególności dokumenty:

  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
  • uprawniające do zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • odpisy aktów urodzenia;
  • odpisy aktów małżeństwa lub inne dokumenty określające stan cywilny;
  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka;
  • stwierdzające tożsamość małoletniego/małoletnich
  • uprawniające małoletniego/małoletnich do zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego przez rodziców lub dalszych wstępnych;
  • potwierdzające utratę przez cudzoziemca, jego dziecka/dzieci oraz jego wstępnych obywatelstwa polskiego;
  • stwierdzające nabycie obywatelstwa obcego przez cudzoziemca lub jego dziecko/dzieci, w przypadku gdy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie;
  • potwierdzające źródło utrzymania;
  • potwierdzające osiągnięcia zawodowe, działalność polityczną i społeczną.

    

   Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula.

    

   Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

  • Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

   

   

  POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO

   

  Dokumentem potwierdzającym posiadanie obywatelstwa polskiego jest ważny polski paszport lub dowód osobisty. Obywatele nieposiadający dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie albo których dane osobowe i obywatelstwo nie mogą zostać ustalone, mogą uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty.

   

  Posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego stwierdza wojewoda.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o potwierdzenie lub utraty posiadania obywatelstwa polskiego;
  2. dokumenty istotne dla ustalenia posiadania obywatelstwa polskiego (akt urodzenia, małżeństwa, metryka chrztu, kopie polskich dokumentów rodziców lub dziadków itp.). W przypadku zmiany nazwiska - kopia dokumentów potwierdzających ten fakt (akt małżeństwa, akt zmiany imienia lub nazwiska, itp.);
  3. oryginał aktualnego dokumentu tożsamości wraz ze stronami zawierającymi adnotacje urzędowe (do wglądu);
  4. w przypadku gdy wnioskodawca urodził się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do przedstawienia pełnego aktu urodzenia zawierającego nazwiska rodziców;
  5. akt stanu cywilnego stwierdzający stan cywilny wnioskodawcy (akt zawarcia małżeństwa, dokument rozwodowy lub akt zgonu współmałżonka).

   

  Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula.

   

  Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

   

   

  PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

   

  Przywrócenie obywatelstwa polskiego dotyczy osób, które w przeszłości posiadały obywatelstwo polskie, a utraciły je przed dniem 1 stycznia 1999 roku na podstawie:

  • art. 11 lub 13 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 roku o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. nr 7, poz. 44, z późn. zm.);
  • art. 11 lub 12 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 25);
  • art. 13, 14 lub 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 200, Nr 28, poz. 353, z późn. zm.).

   

  Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego;
  2. zdjęcie formatu paszportowego;
  3. dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
  4. dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeśli taka nastąpiła;
  5. posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego.

   

  Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula.

   

  Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

   

  Przywrócenie obywatelstwa następuje w formie decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Nabycie obywatelstwa polskiego następuje w dniu, w którym decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego stała się ostateczna.

   

  Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, który:

  1. w okresie 01.09.1939-08.05.1945 dobrowolnie wstąpił do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników lub przyjął urząd publiczny w służbie tych państw;
  2. działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka.

    


  ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO

   

  Utrata obywatelstwa polskiego może nastąpić jedynie na wniosek obywatela po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

   

  Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa udzielona rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. W przypadku ukończenia przez dziecko 16 lat następuje to jedynie za jego zgodą.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
  2. zdjęcie formatu paszportowego;
  3. dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, zwłaszcza dokumenty:
   • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo (ważny polski paszport lub dowód osobisty);
   • odpisy polskich aktów urodzenia;
   • odpisy polskich aktów małżeństwa lub inne dokumenty określające stan cywilny;
   • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka;
   • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małoletniego/małoletnich;
   • dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania.

     

    Jeżeli wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje również małoletnie dziecko należy dodatkowo dołączyć:

  1. odpis aktu urodzenia dziecka;
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody drugiego z rodziców na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego;
  3. pisemną zgodę dziecka na utratę przez nie obywatelstwa polskiego, jeżeli małoletni objęty wnioskiem ukończył 16 lat.

   

  Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula.

   

  Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.

   

  Wraz z otrzymaniem zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wnioskodawca jest zobowiązany zwrócić polski paszport do konsulatu/wydziału konsularnego.

   

   

  Karta Polaka

   

  Przepisy ogólne

   

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

  Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, 1669, z 2019 r. poz. 1095) (link do ustawy ze zmianami wprowadzonymi ustawą nowelizującą z dn. 16 maja 2019 r.), Karta Polaka może zostać przyznana osobie nieposiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka oraz w dniu przyznania Karty Polaka obywatelstwa polskiego lub nieposiadającej zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, lub posiadającej status bezpaństwowca, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego oraz:

  1/ wykaże swój związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;

  2/ w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;

  3/ wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej,

  albo przedstawi zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej (link do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22.08.2016 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej (obwieszczenie zostanie znowelizowane nie później niż 14.01.2020 r.), potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;

   

  4/ złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani                 z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 przez Polskę z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.

   

  Karta Polaka może zostać przyznana również osobie, której polskie pochodzenie zostało stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609, 1669.) (link do ustawy) pod warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu przynajmniej podstawowym.

   

  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Wnioskodawca o przyznanie Karty Polaka, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zobowiązany jest złożyć deklarację, że nie posiada obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

   

  Karta Polaka nie oznacza nabycia obywatelstwa polskiego, ani nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy lub osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Wnioskodawca o wydanie Karty Polaka lub przedłużenie ważności Karty Polaka nie ponosi żadnych opłat z tym związanych, w tym opłat konsularnych.

   

   

  Rejestracja na rozmowę z konsulem

   

  Rejestracja na spotkanie z konsulem w celu złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej www.e-konsulat.gov.pl (lub telefonicznie, mailowo, itp. - do uzupełnienia).

   

   

  (Ew. informacja o stałych dyżurach konsularnych ws. Karty Polaka).

   

   

  Przyznawanie Karty Polaka

   

  W trakcie spotkania z konsulem należy przedłożyć czytelnie wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka (link do  wzoru prawidłowo wypełnionego wniosku) oraz oryginały i kopie poniższych dokumentów:

  1/ dokument tożsamości ze zdjęciem;

  2/ paszport zagraniczny (jeżeli posiada);

  3/ dokumenty potwierdzające polską narodowość osób określonych w art. 2.1 pkt. 3 ustawy o Karcie Polaka, na których wnioskodawca powołuje się we wniosku o przyznanie KP lub zaświadczenie uprawnionej organizacji polskiej lub polonijnej  potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy o Kartę Polaka w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;

  4/ ew. dokumenty potwierdzające pokrewieństwo wnioskodawcy i osoby, na której polską narodowość wnioskodawca się powoduje;

  5/  ew. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego na podstawie przepisów ustawy o języku polskim, lub świadectwo ukończenia szkoły albo studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, albo świadectwo ukończenia szkoły za granica z wykładowym językiem polskim (jeżeli posiada).

   

  Znajomość języka polskiego osób, które nie mogą przedłożyć dokumentów wymienionych w pkt. 5, ocenia konsul. Rozmowa z konsulem, prowadzona w języku polskim, dotyczy m.in. tradycji                     i zwyczajów polskich.

   

  Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

   

  Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony.

   

   

  Przyznawanie Karty Polaka dla osób małoletnich

   

  Osobom małoletnim Karta Polaka może zostać przyznana na wniosek rodziców, jeżeli oboje posiadają Kartę Polaka lub jeden z rodziców posiada Kartę Polaka za zgodą drugiego z rodziców, chyba że drugi z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

   

  Niezbędne dokumenty:

  1/ czytelnie wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka (link do prawidłowo wypełnionego wniosku dla małoletniego); 

  2/ oryginał i kopia Karty Polaka rodzica/rodziców;

  3/ świadectwo urodzenia małoletniego wraz z kopią;

  4/ dokumenty tożsamości rodziców wraz z kopiami;

  5/ paszport małoletniego wraz z kopią (jeżeli posiada).

  Wniosek o przyznanie Karty Polaka małoletniego powinien zostać podpisany przez rodziców małoletniego w obecności konsula.

   

  Karta Polaka wydana małoletniemu jest ważna 10 lat, nie dłużej jednak niż rok po osiągnięciu przez małoletniego pełnoletności. Jeżeli nie później niż na 3 miesiące przed upływem ważności Karty Polaka posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty jest przedłużana na okres 10 lat. Oznacza to, że po ukończeniu 18 roku życia, posiadacz Karty Polaka powinien złożyć wniosek                o przedłużenie ważności Karty Polaka w ciągu kolejnych 9 miesięcy.

   

   

  Duplikaty Karty Polaka

   

  W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka, na wniosek posiadacza, wydawany jest duplikat Karty Polaka. Wniosek o duplikat Karty Polaka składa się w urzędzie, który wydał Kartę.

   

   

  Wydawanie Karty Polaka po zmianie danych osobowych posiadacza

   

  Jeżeli w okresie ważności Karty Polaka nastąpiła zmiana danych osobowych posiadacza, na jego wniosek, wydawana jest nowa Karta Polaka. Na potwierdzenie zmiany danych należy przedłożyć odpowiednie dokumenty stanu cywilnego oraz dokument tożsamości uwzględniający zmianę danych.

   

   

  Odwołania i zażalenia

   

  Od decyzji konsula stronie służy odwołanie do Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

   

  Na postanowienie konsula stronie służy zażalenie do Ministra Spraw Zagranicznych. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał postanowienie, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

   

  Uprawnienia posiadacza Karty Polaka

   

  Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

  -   zwolnienia z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej;

  - zwolnienia z opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;

  -  zwolnienia z opłaty za rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia na pobyt stały;

  - świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce w przypadku złożenia wniosku o pobyt stały w Polsce;

   

  Posiadacz Karty Polaka, który złoży w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na stały pobyt, może jednocześnie ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego dla siebie i osiedlającej się z nim rodziny na okres do 9 miesięcy wg poniższego schematu:

   

  1-3 miesiąc

  4-9 miesiąc

   

  % minimalnego wynagrodzenia

  % minimalnego wynagrodzenia

  Wnioskodawca i małżonek

  50%

  30%

  Dziecko

  25%

  15%

   

  - pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową przeznaczoną na wspieranie Polaków za granicą;

  - pomocy konsula, w ramach jego kompetencji, z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów              i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa;

  -  zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę  oraz podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach co obywatele polscy;

  - odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, uczestniczenia                    w badaniach naukowych i pracach rozwojowych zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym              i ustawą o systemie oświaty;

  - korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, chyba że umowa międzynarodowa przewiduje zasady bardziej korzystne;

  -  ulgi 37% przy przejazdach w Polsce w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych;

  -  bezpłatnego wstępu do następujących muzeów państwowych w Polsce (wg wykazu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

   

  Dokumenty do pobrania

   

  1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka:

   http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1272/1

    

   Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka:

   http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1095/1

    

   Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawniających do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie się wnioskodawcy o Kartę Polaka w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej (obecnie obowiązujące, proces nowelizacji wykazu organizacji obejmuje wszystkie kraje na świecie, stąd ustawodawca przewidział sześciomiesięczny okres na przeprowadzenie stosownych zmian):

   http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2016/890/1

    

   Ustawa o repatriacji:

   http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/609/1

    

   Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka:

   http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1382/1

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: