close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY WIZOWE

 • Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

   

   

  Wiza długoterminowa krajowa typu D uprawnia do przebywania na terytorium Polski do 365 dni. Można ją uzyskać przedstawiając odpowiednie dokumenty potwierdzające cel pobytu, np. przyjęcie na studia, umowa o pracę, zaproszenie od osoby cywilnej, bądź prawnej, wydane przez odpowiedniego Wojewodę.

   

  Wiza Schengen typu C uprawnia do przebywania na terytorium Polski, bądź strefy Schengen, do 90 dni w 180dniowym okresie. Można ją uzyskać przedstawiając odpowiednie dokumenty potwierdzające cel turystyczny pobytu, np. rezerwacje hotelowe, plan podróży, itp.

   

   

  DO KTÓREGO PAŃSTWA STREFY SCHENGEN NALEŻY ZWRACAĆ SIĘ W CELU OTRZYMANIA WIZY?

  "Zasada pierwszego wjazdu"

   

  1. Jeśli planują Państwo odwiedzić konkretne państwo strefy Schengen, należy zwracać się do Ambasady/Konsulatu państwa Schengen, którego terytorium jest jedynym punktem docelowym Państwa wizyt(y).

  2. Jeśli planują Państwo odwiedzić kilka państw strefy Schengen, należy zwracać się do Ambasady/ Konsulatu państwa Schengen, którego terytorium jest głównym punktem docelowym Państwa wizyt(y) pod względem czasu trwania i celu pobytu.

  3. Jeśli nie można określić głównego punktu pobytu, należy zwracać się do Ambasady / Konsulatu państwa Schengen, którego granicę przekroczą Państwo jako pierwszą.

   

   

  LISTA DOKUMENTÓW DO WIZY SCHENGEN/KRAJOWEJ:

   

  1. Wniosek wizowy. Należy zarejestrować wniosek na stronie: http://www.e-konsulat.gov.pl/WizaWiza krajowa – Zarejestruj formularz /Wiza Schengen – Zarejestruj formularz. Po ukończeniu rejestracji, należy wydrukować formularz oraz stronę z datą spotkania konsularnego wraz z kodem. Formularz należy podpisać. Prosimy o potwierdzenie daty i godziny spotkania mailowo z konsulem/asystentem konsularnym.

   

  1. Paszport. Paszport powinien być ważny przez okres co najmniej trzech miesięcy po planowanym wyjeździe z terytorium Schengen, zawierać co najmniej dwie wolne strony, wydany w ostatnich 10 latach.

   

  1. Zdjęcie. Zdjęcie o rozmiarze 3,5 x 4,5 cm, białe tło, naturalny wyraz twarzy, brak nakrycia głowy bądź ciemnych okularów, en face, twarz powinna zajmować 70-80% powierzchni zdjęcia.

   

  1. Opłata wizowa. Opłata powinna być zrealizowana na miejscu w gotówce. Aktualne ceny są dostępne w dziale Opłaty Konsularne. Małżonkowie obywateli polskich są zwolnieni z opłaty, w tym przypadku należy przedstawić oryginalny akt małżeństwa oraz poświadczoną notarialnie kopię paszportu małżonka.

   

  1. Ubezpieczenie medyczne. Ubezpieczenie na minimum 30 000 EUR ważne na całym terytorium Schengen podczas całego okresu pobytu. Zaleca się korzystanie z uznanych międzynarodowych firm ubezpieczeniowych.

   

  1. Bilet w obie strony lub rezerwacja.

   

  1. Udokumentowanie celu podróży. W przypadku wizy Schengen należy przedstawić plan podróży. W przypadku wizy krajowej należy przedstawić oficjalne zaproszenie wydane przez odpowiedniego Wojewodę w Polsce, albo dokument stwierdzający podjęcie pracy bądź studiów w Polsce.                                                                                                                                                                                      

  2. Dowód zakwaterowania. Rezerwacja hotelowa, zaproszenie itp.                                                                                                                                                                      

  3. Środki finansowe. Udokumentowanie środków finansowych pozwalających na pokrycie kosztów pobytu, np. wykaz z konta bankowego z ostatnich 3 miesięcy.

   

   

  Zgodnie z artykułem 14(6) Kodeksu Wizowego konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.

   

  Zgodnie z artykułem 21 (8) kodeksu wizowego podczas rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę i poprosić o dodatkowe dokumenty, które nie były wskazane w wymienionym wyżej wykazie  (np., dokumenty umożliwiające ustalenie zamiaru opuszczenia terytorium strefy Schengen przez osobę ubiegającą się o wizę przed upływem terminu ważności wizy, o którą  aplikuje wnioskodawca. W ten sposób aplikujący zostaje poinformowany o tym, że złożenie wyżej wymienionych dokumentów nie gwarantuje automatycznego wydania wizy.

   

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

   

  SKŁADANIE WNIOSKU WIZOWEGO

   

  Wniosek wizowy może być złożony nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną podróżą.

  Urząd przyjmuje wnioski we wtorki i czwartki w godzinach 9-12 po wcześniejszej rejestracji za pomocą systemu e-konsulat oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty konsularnej- patrz aktualna tabela w opłaty konsularne.

   

  INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UE

   

  Rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy dla członków rodziny obywatela UE odbywa się na ułatwionych zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, która implementuje dyrektywę 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2006 r., w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczani się na terytorium państw członkowskich.

  Członek rodziny uprawniony jest do otrzymania wizy bezpłatnie, tak szybko jak to możliwe i na podstawie procedury przyspieszonej. Członek rodziny ubiega się o wizę na podstawie dowodu potwierdzającego więzy rodzinne z obywatelem UE i dowodu na to, że obywatel wykonuje lub będzie wykonywał prawa przysługujące na mocy traktatów do swobodnego przemieszczania się w państwie członkowskim przeznaczenia.

  W razie odmowy wydania wizy, odmowa taka następuje w trybie decyzji administracyjnej, a odwołanie przysługuje do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: